About Me

When not at work with students, I spend my time in my room either reading, calculating something using pen and paper, or using a computer. I read almost anything: from the pornographic to the profound, although my main interests are mathematics and physics. "When I get a little money I buy books; and if any is left I buy food and clothes." -Erasmus

Sunday, November 1, 2015

Mula sa baul

Naglaglagan na ang mga bulaklak ng narra:
Mistulang yelong dilaw na nagkalat
sa kalsadang ni minsan di nakaranas ng taglamig.

Ako din: ang tanging lamig na naranas ko
dulot lang ng lagnat, sigwa,
at de-kuryenteng makina.

Walang lamig dito ngayon.
Mga bata na lang ang mga nagtatago
ng mukha sa pridyider.

Nandito ako ngayon sa lilim ng narra
minamasdan ang mga dilaw na bulaklak
at maya-maya rin magsisindi.

Manonood habang daliang tinutupok
mga bulaklak na pinagmamasdan natin dati.


In English:

Narra flowers have fallen on the road.
Like yellow snow on concrete
that has never known winter.

Like me: the only chill that I have felt
was due to fever, typhoon,
and machine.

I'm sitting here under the Narra tree
watching the yellow flowers 
preparing a match.

Later to watch these flowers, 
that we used to watch fall,
burn til nothing remains.

No comments: